Seminární práce patří k základním textům, které student na vysoké škole zpracovává. Student se s nimi v průběhu svého studia setká, a proto je vhodné napsat si několik praktických rad o tom, jak psát a správně napsat seminární práci. Předně je nutné uvědomit, že seminární práce se musí řídit nějakými formálními pravidly, které jsou buď dány vysokou...

Volba správného vedoucího či školitele Vašeho závěrečného vysokoškolského textu představuje jeden z předpokladů pro úspěšné zpracování a následně obhájení takového textu. Váš vedoucí či školitel může být vynikající odborník, vysoce uznáváný v odborných kruzích, ale kamenem úrazu se může stát Vaše vzájemná komunikace. Důvodem může být právě časové...

Rádi vás informujeme, že od měsíce května zavádíme novou službu, kterou je možnost vedení všech druhů akademických textů, od bakalářských prací po disertační a rigorózní práce. Vedení spočívá v kompletním řešení akademického textu s klientem, kterému je poskytováno metodické vedení a poradenství jím zpracovávaným akademickým textem. Jak je uvedeno...

Příspěvek je věnován těm, kdo zpracovávájí MBA práci, případně podobnou manažerskou práci. V této souvilosti jsme připravili krátkého rádce, jak sestavit logicky strukturovanou osnovu MBA práce, která je zaměřena na formulaci obchodní a výrobní strategie firmy. Konkrétní formulace pak může být zaměřena i na jiné dílčí firemní strategie, jako je...

V předchozích příspěvcích jsme se zabývali tématy, která souvisí s volbou tématu bakalářské nebo diplomové práce, s tvobrou osnovy i sběrem základních zdrojů a informací, které jsou k tématu bakalářské nebo diplomové práce relevantní. Zpracování teoretické části práce je jednou z hlavních náležitostí každé bakalářské nebo diplomové práce a...

Tématem dnešního příspěvku jsou některé rady a tipy jak se připravi na zkoušku z předmětu na vysoké škole. Zkoušky jsou zakončením daného předmětu na vysoké škole a jejich forma je obyvkle ústní nebo písemná. Samozřejmě, že mohou být další formy, jako praktické provedení nějaké činnosti, případně herecká scénka, tanec, apod. My se zaměříme na...

V tomto příspěvku se zaměříme na rozdíly ve studiu na veřejných a soukromých školách. Náš pohled zohledňuje jak zkušenosti a názory pedagogů - akademických pracovníků a studentů a absolventů. Novátorsky je pojata prezentace vysokých škol, jak veřejných, tak soukromých a zejména u soukromých škol vznikal tento trend jejich sebeprezentace, který...

Následující příspěvěk je možné aplikovat pro všechny typy větších akademických textů. Stejně tak se jedná o doporučený návrh toho, jak stanovit harmonogram zpracování akademického textu, aby jste následně nebyli při zpracování ve zbytečném stresu a stejně tak, aby byl akademický text celkově kvalitní. Nutné je také zohlednit harmonogram konzultace...

MBA práce je specifickým typem akademického textu, který v sobě zahrnuje jak prvky práce s odborným textem, ale také prvky praktické zpracování informací a práce s interními informace a daty konkrétní společnosti, řešení konkrétního problému s ohledem na téma a zaměření dané MBA práce.

Jak už jsme uvedli u příspěvku, který se týkal MBA práce, tak také LLM práce má svoje specifické náležitosti, které je nutné při zpracování zohlednit. Zejména je nutné uvést, že LLM práce řeší nejenom problému manažerského charakteru nebo problém strategického řízení a strategické analýzy, ale také je zde významný právní aspekt řešení daného...