Několik tipů pro vytvoření kvalitního dotazníku

20.08.2023

Vytváření kvalitního dotazníku vyžaduje odborné akademické znalosti a optimálně i zkušenosti. Společně s tím je žádoucí též promyšlenost celého konceptu dotazníku, znalost cílové skupiny a jasné formulace otázek. Soubor doporučení níže mohou pomoci vytvořit efektivní a užitečný dotazník na jakékoli téma. Zejména se jedná o tyto konkrétní návrhy:

  1. Definujte cíl dotazníku: Předtím, než začnete s tvorbou dotazníku, měli byste mít jasně definovaný cíl. Co přesně chcete zjistit? Jaké informace potřebujete?
  2. Zaměřte se na Cílovou Skupinu: Věnujte pozornost demografii respondentů. Ujistěte se, že otázky jsou přizpůsobeny jejich znalostem, zkušenostem a kultuře. S ohledem na stanovený cíl dotazníku zpracujte případně i další problémové oblasti vzhledem k tématu.
  3. Krátce a jasně formulované otázky: Omezte počet otázek, abyste udrželi pozornost respondentů. Formulujte otázky jednoduše a jasně, aby nedocházelo k nedorozuměním. Ve formulaci otevřených i uzavřených otázek musí mít respondenti bez vážnějších výhrad jasno.
  4. Uzavřené vs. otevřené otázky: Uzavřené otázky (ano/ne, výběr z možností) jsou snazší na analýzu, zatímco otevřené otázky nabízí hlubší vhled a možnost komplexnějšího zpracování získaných informací a dat. Používejte kombinaci obou typů pro komplexní pochopení tématu.
  5. Vyvarujte se zavádějícím a nejasně formulovaným otázkám: Otázky by neměly naznačovat žádnou předem požadovanou odpověď a ani ovlivňovat názor respondentů, případně jejich stanoviska nežádoucím způsobem ovlivňovat
  6. Použijte škálu pro odpovědi respondentů: Pokud se ptáte na míru spokojenosti nebo souhlasu, použijte škálu (například 1-5, nebo odstupňované slovní hodnocení), která umožní respondentům vyjádřit svůj názor v širším spektru.
  7. Zachovejte anonymitu respondentů: Pokud to je možné, ujistěte respondenty o jejich anonymitě. To může vést k upřímnějším odpovědím. V akademickém textu je taktéž nutné zachovat anonymitu odpovědí respondentů a jejich názorů na řešené téma.
  8. Struktura dotazníku: Začněte obecnými otázkami a postupně přecházejte k konkrétnějším. Na konci můžete přidat otevřené otázky pro další komentáře. Je možné rozčlenit dotazník i na tzv. identifikační otázky týkající se věku, pohlaví či vzdělání respondentů, případně jejich pracovní pozice. Následné uzavřené či otevřené otázky se musí týkat názoru respondentů na dané téma.
  9. Použijte technická a technologická řešení: V dnešní době existuje mnoho online nástrojů pro tvorbu dotazníků, které umožňují snadné sběr a analýzu dat. Je možné je využít nejenom ke snadnější realizaci, ale též sběru dat a informací od respondentů.
  10. Analýza dat a jejich zpracování: Po získání odpovědí investujte čas do jejich analýzy. Jaké trendy a relevantní přístupy ve vztahu k tématu se objevují? Co vám data říkají o vašem tématu?