Vypracování podkladů pro bakalářské a diplomové práce

Bakalářské práce, bakalářky

Bakalářské práce představují ucelenou závěrečnou práci, která zakončuje bakalářské studium na vysoké škole. Rozsahem je to práce obvykle minimálně rozzsahu 30 normostran, ale rozsah práce může být i vyšší, obvykle je to mezi 40 - 50 normostranami. Formální stránka bakalářské práce je určována interním předpisem vysoké školy, obsahovou stránku si volí bakalant, resp. konzultuje ji s vedoucím práce, kterého si bakalant zvolí nebo který je studentovi přidělen. Bakalářská práce vyžaduje komplexnější práci se souborem odborných zdrojů, ideálně se jedná o práci s relevantními odbornými tuzemskými i zahraničními zdroji, vhodné jsou také časopisecké zdroje nebo odborné internetové stránky pokud je to vhodné s ohledem na téma bakalářské práce.

Obsahová stránka bakalářské práce se řídí zadáním, ve kterém jsou v souhrnu formulovány hlavní obsahové body práce. Obvyklými kapitolami práce jsou úvod a metodika, společně s formulací cílů práce, následuje teoretická část, která popisuje hlavní teoretické problémy ve vztahu k tématu práce a většinou obsahové řešení teoretické části je aplikováno v navazující praktické částí práce. Zde by měl být zpracován problém z hlediska jeho praktické aplikace, buď řešením konkrétního problému nebo řešení konkrétní situace v rámci vybrané firmy, apod. Závěrečně kapitoly mohou obsahovat shrnutí a formulace doporučení a závěrů a závěr samotný, kde mohou být zhodnoceny cíle práce a práce jako celek shrnuta.

U bakalářské práce se předpokládá poměr teoretické a praktické části přibližně 60:40 pro teoretickou část, přičemž se přepokládá, že praktická část nepůjde zásadně do hloubky, s ohledem na rozsah práce, ale zachytí zejména podstatné problémy, které by měly být řešeny. Mnohdy je vhodné, pokud je studium na sebe navazující dále v magisterském studijním programu, aby právě bakalářská práce byla výchozím základem pro její rozpracování a prohloubení v rámci diplomové práce.

Diplomové práce, diplomky

Diplomová práce je rozsahem komplexnějším akademickým textem a zpracování tohoto textu vyžaduje komplexnější přípravu i samotné zpracování textu. Rozsahem je práce většinou mezi 60 - 80 normostranami, ale není výjimkou rozsah vyšší, individuálně s ohledem na zvolené téma práce. Formální i obsahové řešení této práce je podobné, jako v případě bakalářské práce. Pro oba typy těchto akademických textů je charakteristiké, že je vhodné jak samotné téma, tak zpracování osnovy i jednotlivých částí textu pravidelně konzultovat s vedoucím práce, který by měl být bakalantovi nebo diplomantovi určitým průvodcem a tutorem při zpracování jeho práce. Měl jej správně vést zejména z hlediska šířky tématu a celkového rozsahu práce, ale také z hlediska použitých zdrojů i formální úpravy práce.

Formální stránka diplomové práce se řídí vnitřními předpisy vysoké školy, případně obecnými citačními normami. Obsahové hlediska se řídí v obecných rysech zadáním diplomové práce, ovšem následný poměr jednotlivých částí práce je 60:40 pro praktickou část práce. Předpokládá se většinou hlubší rozpracování praktické části práce a řešeného problému, ale také ucelenější zpracování teoretické části práce. Mimo tohoto je nezbytné uvést, že v diplomové práci musí jasný vklad autora, formulace jeho vlastních názorů, závěrů, případně doporučení pro praxi. Očekává se také rozsáhlejší práce se zdroji a zejména zapracování cizojazyčných odborných zdrojů.

Proces zpracování bakalářské i diplomové práce je složitější, stejně jako samotná příprava, můžete však využít bezplatnou konzultaci týkající se zadání, osnovy i přípravy zpracování vaší bakalářské nebo diplomové práce.

Bakalářská a diplomová práce - obecná charakteristika

První uvedená práce je odborná. To znamená, že jde o něco konkrétního ze získaných znalostí studenta a neobjevuje nic nového. Student prokazuje svoje znalosti z oboru, které zpracuje.

Druhá je vědecká. Jde již o rozsáhlejší psaní a nejde jen o získané znalosti studenta v oboru, ale také o jeho vlastní přínos. Na základě konkrétně vybraného tématu uvádí nejen svoje znalosti a poznatky, ale i konkrétní příklad.

Diplomky online pomáhají studentům urychlit proces odevzdání, ale také získání potřebných informací, či kompletní psaní bakalářské práce.

Jak napsat bakalářskou práci?

Bakalářka je pro někoho procházkou růžovou zahradou, ale pro jiného cesta trnitá. Základem všeho je výběr tématu a umění psát.

Pomoc s bakalářskou prací nemusíte hledat jen u přátel, či profesorů, ale také u profesionální společnosti, která má již letité zkušenosti a připraví vám kompletní podklady pro bakalářskou práci.

Napsání bakalářské práce rukou odborníka, který má s vaším oborem, co do činění bude hračka. Nejde o nic nelegálního a zpracování bakalářské práce bude originální.

Vypracování bakalářské práce cena závisí od celkového rozsahu profesionálního zásahu a znáte jí předem.

Podklady pro zadání bakalářské práce jsou záležitostí vybraného tématu, literatury, či ověřených odborných informací na důvěryhodných internetových stránkách.

Kromě toho, vypracujeme diplomky Brno.

Vše na stejné úrovni a podmínkách, jako u předchozích podkladů. Zpracování diplomové práce rovněž závisí na vybraném tématu a celkové spolupráci.

Psaní diplomových prací máte možnost opět předat odborníkům, kteří si již poradí. Diplomové práce na zakázku nejsou nic nového ani špatného. Důležitá je originalita a úspěšná obhajoba při závěrečné zkoušce.

Podklady pro diplomové práce jsou záležitostí praktických poznatků, ale i teoretických a hlavně vlastních přínosů.