Podklady pro rigorózní a disertační práce

Zpracování těchto typů prací většinou souvisí s doktorským nebo doktorandským studiem. Rozsahem jsou to práce obsahově největší v počtu normostran na 80, obvykle pak 100 normostran. Tyto práce vyžadují rozsáhlou přípravu i zpracování informací, stejně jako práci se zdroji. Očekává se zásadní autorský vklad a práce by měla konkrétním způsobem obohatit daný obor. Formální a obsahové požadavky se řídí interními předpisy vysoké školy, formální požadavky pak většinou samostatnou směrnicí vysoké školy, obsahové požadavky podle projektu rigorózní nebo disertační práce. U tohoto typu se očekává samostatná věděcká práce a konzultace s konzultantem - školitelem již mají odborný, akademický charakter.

Předpokladem zpracování tohoto typu práce je určité penzum znalostí v daném oboru případně předmětu nebo problému. Nezbytnou podmínkou je studium tuzemských i zahraničních zdrojů, zapracování aktuální časopisecké literatury a dalších pramenů. Rozsah zdrojů u totoho typů prací je řádově několik desítek v porovnání například s diplomovou nebo bakalářskou prací.

Z hlediska poměru zpracování teoretické a praktické části práce je možné uvést, že je to individuální. Mimo tohoto můžeme uvést, že v teoretické části práce již autor může zpracovat vlastní přístupy a definice, které budou založeny na aktuálním stavu poznání a na aktuálních přístupech. Žádoucí může být zpracování nového pojetí nebo rozšíření stávající teorie. V praktické části pak musí být problém rozpracován již velmi podrobně s formulací doporučení a závěrů, které jsou založeny na vlastní praxi a dovednostech a znalostech pisatele. Poměr teoretické a praktické části práce, nebo další částí tigorózních a disertačních prací tak může být individuální, a to dle charakteru problému a řešené problematiky, která je obsahem práce.

Pokud připravujete projekt disertační nebo rigorózní práce, pokud potřebujete konzultaci nebo radu, můžete se na nás obrátit v rámci bezplatné konzultace.


Pokud studujete právě pro doktorské vzdělání, ze kterého pramení například tituly, jako JUDr. nebo PhDr., tak součástí úspěšného dokončení a závěrečných zkoušek jsou právě zmíněné podklady pro získání akademického titulu, či hodnosti.

Rigorózní práce je takzvaný malý doktorát.

Co se týká podmínek, tak ty ovlivňuje vysoká škola, na které se student vzdělává. Student může vycházet z té bakalářské nebo diplomové, ale v tomto případě jde o daleko větší rozsah i stránek a hlavně je kladený důraz na vědeckou podstatu. Jde hlavně o to, psát o něčem, co ještě není, až tak známé a student má možnost to prozkoumat a následně o tom napsat. Je to v závěru důkaz toho, že vysokoškolák získal opravdu znalosti, které jsou hodné získání titulu.

Disertační práce neboli disertace je pro změnu velký doktorát.

Student se snaží o to, aby obhájil tímto projektem celkovou samostatnost, svoje znalosti, schopnosti, a také nutné předpoklady k tomu, že se může podílet na vědeckých pracích. Tady není ohraničeno, jestli teoretická a praktická část bude psaná odděleně nebo dohromady. Nutno sdělit, že v tomto případě jde o jednu z nejnáročnějších studentských prací, a to platí i o její rozsáhlosti.

Každá odborná konzultace, rada i pomoc s napsáním se v této oblasti rozhodně hodí. Mít oporný bod a dotáhnout celé veledílo do konce je cílem každého studenta.

Už jen s ohledem na to, že nejde o opravdu nic jednoduchého, ale o podrobný popis a rozebrání teorie i praxe a o doplnění o nové poznatky a praktické zkušenosti.

Díky profesionalitě odborníků, kteří se těmto záležitostem naplno věnují, máte možnost získat rozsáhlou podporu od přípravy, až po samotnou pomoc se psaním a s použitím odborné literatury pro dané téma, přílohami, a také celkovými korekturami, které jsou na výsledku rovněž důležité.

Všechno ostatní je již individuální.