Zpracování teoretické části bakalářské a diplomové práce

10.05.2017

V předchozích příspěvcích jsme se zabývali tématy, která souvisí s volbou tématu bakalářské nebo diplomové práce, s tvobrou osnovy i sběrem základních zdrojů a informací, které jsou k tématu bakalářské nebo diplomové práce relevantní. Zpracování teoretické části práce je jednou z hlavních náležitostí každé bakalářské nebo diplomové práce a představuje schopnost studenta pracovat se zdroji a informacemi, stejně jako schopnost analyzovat jednotlivé zdroje a formulovat souvislý odborný text v kontextu daného tématu, které je v rámci bakalářské a diplomové práce řešeno. Pro zpracování teoretické části je vhodné předem si připravit soubor základní odborné literatury se kterou  budeme pracovat. Je vhodné doplnit také relevantní elektronické zdroje z odborných akademickýc databází, nebo statistické informace a údaje institucí, případně také cizojazyčné a časopisecké zdroje.

Mimo souboru základních a rozšířených odborných zdrojů je nutné si stanovit také osnovu teoretické části bakalářské a diplomové práce. Osnova teoretické části práce by měla mít logickou a na sebe navazující strukturu. Zpracovány by měly být základní pojmy a následně teoretické problémy v širším kontextu. Musíme upozornit na to, že pojmy a problémy řešené v teoretické části by pak měly být dále rozpracovány v praktické části. Předělem mezi teoretickou a praktickou částí může být také kapitola týkající se výzkumných metod a aplikace kvalitativního nebo kvantitativního výzkumu.

Při zpracování jednotlivých kapitol teoretické části je možné využívat citací z odborných zdrojů nebo parafrází odborného textu. Je však nutné dodržet citace, ať již přímé nebo nepřímé a tyto uvádět podle platné citační normy, kterou je možné si ověřit nebo vytvořit na webovém portálu citace.com Je také možné nastudovat soubor odborných zdrojů základních i rozšířených a následně zpracovat souvislý text s odkazy na zpracované odborné zdroje. Rozdílnost zpracování se bude lišit zejména od volby tématu, jinak budou pojata témata právní, ekonomická nebo přírodovědná.

V úvodní kapitole teoretické části bakalářské nebo diplomové práce je vhodné formulovat nějaká obecná východika volby tématu práce, například důvod volby tématu práce, aktuální stav poznání v této oblasti na základě aktuálních poznatků v oboru. V úvodu práce je také vhodné nastínit strukturu a členění celého odborného textu, které by mělo být doplněno o stanovení cílů bakalářské a diplomové práce, případně také stanovení hypotéz. Následující krátkou kapitolou předcházející teoretické části by měla obsahovat metodiku práce a stanovení aplikovaných výzkumných metod.