Návrh harmonogramu zpracování bakalářky, diplomky, disertace

16.10.2016

Následující příspěvěk je možné aplikovat pro všechny typy větších akademických textů. Stejně tak se jedná o doporučený návrh toho, jak stanovit harmonogram zpracování akademického textu, aby jste následně nebyli při zpracování ve zbytečném stresu a stejně tak, aby byl akademický text celkově kvalitní. Nutné je také zohlednit harmonogram konzultace s vedoucím práce, což je podstatné zejména s ohledem na obsahové řešení akademického textu.

Už jsme se zabývali stanovením tématu akademického textu a v návaznosti na to je vhodné promyslet si, jak budeme při zpracování akademického textu postupovat. Vycházíme v tomto směru ze zkušeností z akademické praxe behěm nichž se postupně vznikala koncepce harmonogramu zpracování práce se zohledněním hledisek časových, kvalitativních, ale také všech dalších činností zahrnující například konzultace s vedoucím práce, apod.

Co tedy můžeme pro zpracování bakalářské práce nebo diplomové práce doporučit:

1. promyslet vlastní téma práce, a to s ohledem na vlastní odborné zaměření, na to, co je pro vás zajímavé, co by mohlo mít praktický přínos například pro budoucí povolání. Mnoho českých firem nabízí zpracování práce ve své organizaci, zejména pak pro technické obory a pro obory týkající se informačních technologií, existují zajímavá témata těchto prací i možnosti spolupráce na zpracování. Vlastní přínos spočívá v tom, že v některých případech pak může student ve firmě pracovat nebo mu poskytne pracovní stáž. V tomto ohledu je nutné firmy poskytující možnost zpracování závěrečné práce hledat na webu, příkladně google.cz nebo na stránkách těchto firem.

2. Dalšími možnosti jsou témata navržená vysokou školou a příslušnými katedrami, případně jsou to témata, která jsou navržena jako individuální. V takových případech je ale vhodné schválení katedry nebo vedoucího práce, i tak může být takové téma práce pro studenta prakticky přínosné. Typicky mohou být individuální témata navrhována v rámci MBA nebo LLM prací. Opětovně volbu tématu volíme s ohledem na vlastní zaměření, zkušenosti  a znalosti a především tak, abychom měli jistotu, že se nám text bude dobře psát a budeme jej moci následně dobře prezentovat a obhájit.

3. Po výběru tématu práce je vhodné promyslet zdroje, které budeme k tématu potřebovat. Podle interní směrnice vysoké školy mohou být stanoveny doporučené zdroje, jako jsou publikace, časopisecká literatura, internetové zdroje, apod. Proto při sestavování seznamu odborných zdrojů se prakticky osvědčilo sestavit si nejprve tzv. pracovní seznam zdrojů a pak v průběhu zpracování tento seznam postupně aktulizovat a rozšiřovat až do konečné podoby. Můžeme doporučit to, aby soubor literatury byl, co do jednotlivých typů zdrojů, pestrý. Tedy, abyobsahoval odborné publikace tuzemské i zahraniční, časopisecké zdroje, aktuální internetové zdroje, statistiky, apod. Vhodné je, aby zdroje byly aktuální a ve vztahu k řešené problematice co nejvíce relevantní.

4. V mnoha případech se následně v praktických částech nebo v analytických částech řeší nějaký problém, který je typicky vázán na prostředí dané firmy. I z tohoto hlediska je vhodné zvážit vhodnou firmu, jak z hlediska rozsahu spolupráce, tak z hlediska rozsahu poskytnutých informací a mteriálů, které by byly použitelné pro zpracování praktické části práce. Je nutné vzít v pvahu to, že ne všechny informace mohou firmy poskytnout a ne všechny informace mohou být veřejně uvedeny. I z tohoto důvodu je možné práci zpracovat v neveřejném režimu a tento požadavek je většinou respektován.

5. Samotné zpracování bakalářské nebo diplomové práce je vhodné rozdělit do samostatných fází, které by měly být nastaveny s ohledem na požadavky a cíle studenta, a také s ohledem dle požadavků vedoucího práce. Poku budeme předpokládat, že si téma práce zvolíme například ve třetím ročníku bakalářské studia, což je obvykle v říjnu daného akademického roku, tak je například vhodné stanovit dvojměsíční termíny zpracování práce a zpracovávat tak v těchto termínech například vždy 25 % - 30 % práce, tyto části je pak vhodné konzultovat s vedoucím práce a následně podle tohoto také upravovat jak z hlediska obsahu, tak z formálních hledisek.

6. Při zpracování práce jsou stejně důležité všechny části, ale rozhodně významnější je část zahrnující finalizaci zpracování bakakářskéa  diplomové práce. Rohodně můžeme doporučit zpracování s časovou rezervou alespoň 14 dnů před termínem odevzdání práce, a to zejména proto, aby práce nebyla zpracována v časové tísni a v důsledku tohoto pak s rizikem zhoršení celkové kvality práce, a nebo s rizikem nedostatečné konzultace práce.