Jak formulovat cíl/e v akademického textu (bakalářské, magisterské, disertační a doktorské, postgraduální)

08.02.2023

Příspěvek se věnuje téměř nejčastějšímu problému při zpracování různých typů akademických textů. Nutnost správného stanovení cíle či cílů v akademickém textu souvisí i s nutností konzultací s vedoucím Vaší práce. Tyto aktivity v počátku pro vhodné nastavení cíle či cílů práce jsou důležité. Lze doporučit i tematické semináře v rámci vysokoškolského studia či konzultace v kombinované nebo online formě. Častým nedostatkem nevhodné formulace cíle práce je to, že jsou formulovány velmi obecně. Vzhledem k tématu akademického textu by měl cíl řešit konkrétní problém, který bude mít jasně definované výstupy nebo výsledky. Optimálně by cíl Vašeho akademického textu měl Vám osobně, jako autorovi, přinést nějaký užitek či pozitivní posun v akademické oblasti nebo v pracovní oblasti. Cíl práce přitom není pouze splněním stanovených kritérií dle metodických pokynů, ale vytváří určitý referenční rámec pro posuzování dosažených výsledků a jejich naplnění, ale i v pracovní praxi je schopnost stanovení dosažitelných cílů nejen manažerskou dovedností. Obecně lze uvést, že cíl/e jsou formulovány v úvodu akademického textu. Tyto cíle musí reflektovat jak zvolené téma, tak zvolenou strukturu práce. Cíl/e práce musí být obsahově konzistentní s teoretickou i praktickou částí. Při formulaci cíl/e je žádoucí, aby zvolené téma práce i její výstupy byly pro studenta přínosné či prakticky užitečné. Kvalitní formulace cílů, například v seminárních pracích během vysokoškolského studia, poskytuje cenné zkušenosti pro následné zpracování závěrečných akademických prací. Cíl/e práce musí respektovat i zvolený rozsah práce s ohledem na doporučený minimální či maximální rozsah. S ohledem na formulaci cíl/ů by bylo vhodné přinést i nějakou přidanou hodnotu. Tato může být pro budoucí vysokoškolské studium, pracovní praxi či pro postgraduální studium. Cíl/e by také měly zohledňovat vlastní zkušenosti i vlastní odborná hlediska autora akademického textu.