Volba tématu akademického textu

06.10.2016

Volba tématu akademického textu, a to jakéhokoliv, je důležitým a prvním krokem při zpracování každého akademického textu. Například u seminárních prací ůže být téma této práce dáno a je nutné splnit konkrétní zadání. U bakalářské nebo diplomové práce pak je možné téma si zformulovat jako vlastní nebo téma zvolit na základě navržených témat ze strany katedry nebo vysoké školy, ale i v tomto ohledu je nutné si promyslet do jaké míry pro nás bude takové téma obtížné a přijatelné a zda s ním máme například nějakou praktickou zkušenost nebo k němu máme konkrétní vztah.

Pokud volíme téma tzv. vlastní, je nutné doporučit konzultaci tohoto tématu se zvoleným vedoucím práce, a také s vedením katedry vysoké školy. Můžeme konstatovat, že volba vlastního tématu je mnohdy přínosná hlavně pro studenta, který například pracuje nebo podniká v oboru a může tak svoje znalosti a zkušenosti právě promítnout do této práce. V některých případech se ale může ukázat, že téma není dostatečně nosné nebo není vhodné jej zpracovat z jiných důvodů, a i proto je vhodné vše předem konzultovat.

Pokud volíte téma prác, které je dáno vedoucím práce nebo katedrou, musíme doporučit zohlednit všechny skutečnosti, které Vás k této volbě vedou, pozitiva a negativa toho, zda budou k dispozici zdroje, zda bude možné zpracovat praktickou část práce, apod. Pokud jsou všechny tyto aspekty zohledněny je možné si pak téma zvolit a začít na něm postupně pracovat. Na jednotlivé kroky ve zpracování akademického textu se budeme zaměřovat v dalších příspěvcích na blogu.

Jakmile zvolíme téma, měli bychom si stanovit určitý pracovní plán zpracování. Například někteří akademičtí pracovníci stanovují harmonogram prací při zpracování daného akademického textu. Tento harmonogram je rozdělen na jednotlivé časové bloky v jejichž rámci je nutné splnit konkrétní cíle. Například blok I. zahrnuje přípravu materiálů pro práci, tedy návštěvu knihovny, utvoření rešerše zdrojů, elektronických zdrojů, které použijeme ke zpracování nebo zahraničních zdrojů. Je vhodné si stanovit alespoň pracovní seznam zdrojů, který se během zpracování samozřejmě bude měnit, ale je určitým souborem základních pramenů, se kterými budeme pracovat a z kterých budeme v rámci práce čerpat informace.

Následující bloky a činnosti by měly být v součinnosti s vedoucím práce, se kterým je vhodné jednotlivé části práce a činnosti průbězně konzultovat. Někdy se jako vhodné jeví konzultovat práci také s dalšími, externími odborníky, kteří mohou do zpracování práce vnést další pohled nebo mohou téma práce obohatit vlastními poznatky a příspěvky, například z praxe.

Pokud přemýšlíte o tématu svého akademického textu, jsme Vám k dispozici ohledně konzultace a přípravě takového tématu a jeho zpracování.