Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

Obchodní podmínky jsou definovány pro uzavírání smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem, kdy zhotovitelem díla je web www.akademicke-texty.cz Součástí smluvního vztahu je definování základních pojmů ve smluvní dokumentaci, kdy tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvní dokumentace. Zhotovitel má právo na změnu v obchodních podmínkách, změny v účinnosti obchodních podmínek jsou uvedeny na webových stránkách www.akademicke-texty.cz

II. Uzavření smluvního vztahu

Objednatel se může nezávazně informovat na možnost zpracování odborných podkladů, dle jeho individuálního zájmu. Zpracování ukázky podkladů a související konzultace jsou bezplatné. K uzavření smluvního vztahu dochází buď na základě objednávkového formuláře, nebo mailem, kde jsou specifikovány požadavky na konkrétní odborné podklady, včetně všech příloh a souvisejících dokumentů. Pro řádné a kvalitní zpracování díla je objednatel při objednávce povinen uvést všechny potřebné informace, tak, aby dílo následně odpovídalo jeho požadavkům v souladu s objednávkou. Po přijetí objednávky zasílá zhotovitel objednateli potvrzení o přijetí objednávky společně s informací o možnosti zpracování, případně s dalšími podklady nebo doplňujícími informacemi k objednávce.

Smluvní vztah následně vzniká po uhrazení první zálohy ze strany objednatele a po dodání první části odborných podkladů ze strany zhotovitele.

Zhotovitel si vyhrazuje právo na posouzení možnosti zpracování odborných podkladů a má právo poptávaný odborný text a jeho zpracování odmítnout. O tomto informuje objednatele bezodkladně.

III. Finanční plnění

Finanční plnění ze strany objednatele je u objednávek v rozsahu do 10 normostran 50 % celkové ceny z díla, po přijetí úvodních ukázkových podkladů a informací od zhotovitele. U objednávek v rozsahu nad 10 normostran je to vždy dohodnutá část celkové ceny z díla, nejméně však 25 % z celkové ceny díla po přijetí ukázkových podkladů a informací od zhotovitele. Při realizaci některých individuálních objednávek se výše a forma finančního plnění stanovuje mezi zhotovitelem a objednatelem individuálně.

Finanční plnění ze strany objednatele musí být splněno nejpozději do tří pracovních dnů, nebo po individuální dohodě, na účet zhotovitele, který je uvedený v rámci smluvních informací. V případě, že objednatel finanční plnění nerealizuje, po uplynutí dohodnuté lhůty se objednávka považuje za stornovanou.

Cena za dílo je stanovena v rozsahu ceníku, který je uveden na webu a je průběžně aktualizován pro každý typ odborných podkladů zvlášť. Do celkové ceny za dílo se započítávají i příslušné slevy, které jsou stanovovány individuálně, například v souvislosti s hromadnou objednávkou, apod. U individuálních požadavků na odborné podklady se cena a způsob jejího plnění stanovují individuálně. Stejně tak jako zpracování podkladů v dalších cizích jazycích, nebo v nestandardním formátu.

Objednatel je povinen uvést pravdivé údaje o své osobě a celková částka objednávky mu bude po dokončení díla zpracována ve formě příslušné faktury s identifikací obou smluvních stran u daného smluvního vztahu. Faktura je objednateli vystavována na požádání.

IV. Zhotovení díla

Zhotovitel se uzavřením smluvního vztahu s objednatelem zavazuje, dle jeho požadavků, zhotovit a dodat dílo v požadovaném termínu a rozsahu. Objednatel se zavazuje za provedení díla uhradit stanovenou cenu za dílo. Dílo je vytvořeno v souladu s příslušnými ČSN ISO normami, formát zpracovaných odborných podkladů, pokud není uvedeno a dohodnuto jinak, je Times New Roman, vel. písma 12, řádkování 1,5.

Při zhotovení díla v rozsahu nad 10 normostran se zasílají části podkladů v rozsahu 1/2, 1/3 nebo 1/4 dle rozsahu díla k posouzení objednatele a k zpracování jeho připomínek. Po schválení části podkladů objednatelem pokračuje zpracovatel ve zpracování dalších částí díla. K zaslání připomínek, vzhledem k povaze díla a jejímu časového plnění má objednatel dva pracovní dny, v případě, že žádné připomínky nejsou z jeho strany vzneseny, považuje se daná část díla za schválenou a zpracovatel pokračuje ve zpracování díla. Všechny formální úpravy a formální náležitosti podkladů jsou u všech typů objednávek zdarma, tj. obsah, úvodní a závěrečná strana, přílohy, seznam použité literatury, abstrakt v českém nebo anglickém jazyce.

Doba provedení díla je odvislá od rozsahu díla a náročnosti tématu, u podkladů do 10 normostran je doba zpracování díla od 1 do 5 pracovních dnů, u rozsahu díla do 20 stran je to 3 až 8 pracovních dnů, u děl v rozsahu do 30 stran je to 5 až 12 pracovních dnů, u děl v rozsahu do 50 stran je to 10 až 21 pracovních dnů, u děl v rozsahu nad 50 stran je termín zpracování v rozsahu 15 dnů až jednoho měsíce. Konkrétní termín zpracování je možný po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zpracovatelem. U termínu zpracování se přihlíží také k tomu, v jaké lhůtě jsou hrazena finanční plnění, konzultace a další okolnosti, které mohou dobu zpracování prodloužit.

Zhotovitel o termínu dodání a případných změnách v termínu dodání informuje objednatele. U expresních objednávek je cena stejná podle platného ceníku. V případě prodlení s finančním plněním ze strany objednatele se adekvátně prodlužuje termín dodání díla, při dodání díla v prodlení ze strany zhotovitele má objednatel nárok na slevu z objednávky díla ve výši 5 % za každý započatý pracovní den.

Zhotovené dílo je předáno elektronickou formou na mail objednatele ve formátu MS Word (.doc, .docx), nebo v jiných formátech dle požadavku zpracovatele u každého individuálního díla. Objednatel může požádat o převod podkladů odborného textu do formátu PDF, tento převod je prováděn na žádost objednatele a je bezplatný.

V. Reklamace díla

Po zhotovení díla nebo jeho poměrné části v rozsahu nejméně 2/3 díla již není objednatel oprávněn od smluvního vztahu odstoupit. V případě odstoupení od díla ze smluvního vztahu ze strany objednatele jsou všechna uhrazená finanční plnění nevratná. Objednatel je povinen zhotovené dílo prohlédnout a oznámit zhotoviteli případné vady a reklamace díla ve lhůtě nejpozději do pěti pracovních dnů od dodání díla.

Objednatel při reklamaci díla musí uvést jakým konkrétním způsobem je dílo nevyhovující, nebo nedostatečné, dle zadání uvedeného v objednávce. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do dvou pracovních dnů od jejího přijetí. Pokud je reklamace ze strany zhotovitele uznána, je povinen dílo na vlastní náklady a v přiměřené lhůtě přepracovat a opětovně dodat objednateli. Přiměřená lhůta se stanovuje podle rozsahu a náročnosti díla, obvykle však je to 5 až 7 pracovních dnů nebo dle individuální dohody.

V případě, že reklamace není uznána ze strany zhotovitele, je povinen objednateli toto rozhodnutí dostatečným důvodem uvést, nemá objednatel možnost se proti tomuto rozhodnutí dále odvolat a požadovat relevantní kompenzaci vůči zhotoviteli. Rozhodnutí zhotovitele o reklamaci je konečné.

Dodané dílo je odevzdáváno s výsledkem antiplagiátorské kontroly a jeho záruční doba je v rozsahu jednoho roku. Po tuto dobu může objednatel k dílu požadovat případné konzultace nebo další podklady po vzájemné dohodě se zpracovatelem a v souladu s ceníkem jednotlivých odborných podkladů.

VI. Závěrečná ustanovení

Všechny smluvní údaje a informaci jsou důvěrné a nelze je sdělovat třetím osobám, ani stranám bez předchozího souhlasu druhé smluvnímstrany. Případné porušení tohoto ustanovení bude dále řešeno právní formou. Zhotovitel se zavazuje, v rámci smluvního vztahu, nakládat s informaci od objednatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i zhotovitel jsou povinni respektovat ustanovení vztahující se k dalším právním předpisů, zejména pak k autorskému zákonu. Práva a povinnosti obou smluvních stran se řídí platnými právními předpisy ČR, a dále ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanských zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 25. 09. 2016. Všechna práva jsou vyhrazena a bez souhlasu webu nesmí být tyto obchodní podmínky dále používány.