Zpracování MBA práce: formulace osnovy

11.05.2017

Příspěvek je věnován těm, kdo zpracovávájí MBA práci, případně podobnou manažerskou práci. V této souvilosti jsme připravili krátkého rádce, jak sestavit logicky strukturovanou osnovu MBA práce, která je zaměřena na formulaci obchodní a výrobní strategie firmy. Konkrétní formulace pak může být zaměřena i na jiné dílčí firemní strategie, jako je marketingová strategie, nebo IS/IT strategie, a to podle aktuálních potřeb a požadavků ze strany firmy, nebo podnikatelského subjektu, pro kterou je MBA práce zpracovávána. mimo tohoto může být MBA práce zaměřena také na problematiku firemní kultury nebo na další oblasti, které jsou pro řízení firmy důležité.

Osnova práce obecně by měla být logická a na sebe navazující a měla by obsahovat řešení témat posloupně od obecných formulací a pojmů přes řešení specifických problémů, případně praktickou aplikaci konkrétního řešení problému, apod.

1. Úvod - představení MBA práce, její struktura a koncepce, očekávání a důvody volby tématu MBA práce, apod.

1.1.Vymezení řešeného problému - bližší specifikace řešeného problému MBA práce

1.2.Smysl a cíle disertační práce - definujeme to, čeho chceme v MBA práci dosáhnout, jaký význam má MBA práce a jaký je její praktický přínos pro zvolenou firmu.

1.3.Teoretický koncept - model aplikovaného strategického řízení, koncept výrobní strategie, koncept obchodní strategie, formulace vlastní koncepce, která bude aplikována v disertační práci

1.4.Metody a postupy zpracování dat - definujeme a vymezujeme použité metody a jejich popis, zejména pak v souvislosti s popisem výzkumu a řešením praktické části práce

1.5.Metody výzkumu použité v disertační práci - toto navazuj na předchozí kapitolu a týká se to popisu toho, jaké metody výzkumu budeme v MBA práci realizovat

2. Analytická část zaměřená na formulaci obchodní/výrobní strategie firmy

2.1.Analýza nadřazené strategie / analýza současného stavu firmy - organizace, současný stav podnikatelské činnosti, apod.

2.2.Externí analýza firmy

2.3.SLEPT analýza (může být také PEST analýza, PESTLE analýza, apod.)

2.4.Porterova analýza odvětví

2.5.Analýza nejdůležitějších zákazníků, konkurentů a dodavatelů

2.6.Analýza a prognóza vývoje trhu, kde firma působí

2.7.Analýza stakeholders - zájmové skupiny

2.8.Interní analýza firmy (můžeme použít například metodu 7S, nebo jinou týkající se interního prostředí firmy)

2.9.Souhrnná SWOT analýza firmy

3. Návrh obchodní/výrobní strategie firmy

3.1.Strategické cíle pro produkty firmy

3.2.Strategické cíle v oblasti ceny firmy

3.3.Strategické cíle v oblasti výroby firmy

3.4.Zdůvodnění návrhu obchodní strategie firmy

3.5.Zdůvodnění návrhu výrobní strategie firmy

4. Formulace dílčích strategií firmy

4.1.Vybrané aspekty finanční strategie firmy

4.2.Vybrané aspekty marketingové strategie firmy

4.3.Organizační a personální strategie firmy

4.4.Plán výroby, distribuce, nákupu

4.5.Vybrané aspekty IS/IT strategie firmy

5. Zhodnocení sledovaných výzkumných otázek v rámci disertační práce

6. Doporučení pro vývoj firmy ve střednědobém období

7. Závěr

8. Seznam použitých zdrojů

Je nutné zdůraznit to, že jednotlivé kapitoly jsou dále ještě členěny na podkapitoly, jako například u SLEPT analýzy firmy je to analýza jednotlivých faktorů, jako jsou sociální, právní, ekonomické, politické, technologické faktory a další. Stejně tak daná struktura je jen jedním z mnoha návrhů, jak může MBA práce být strukturována. Například mohou být doplněny také právní aspekty implementace, nebo také aspekty procesu řízení změn v souvislosti s návrhy na optimalizaci a formulaci výrobní, nebo obchodní strategie firmy.