Co by měla obsahovat MBA práce

07.10.2016

MBA práce je specifickým typem akademického textu, který v sobě zahrnuje jak prvky práce s odborným textem, ale také prvky praktické zpracování informací a práce s interními informace a daty konkrétní společnosti, řešení konkrétního problému s ohledem na téma a zaměření dané MBA práce.

Na co si dát pozor při zpracování MBA práce

1. Podstatné je MBA práci zaměřit na konkrétní problém. Mnohdy chce autor MBA práce v dobré víře zpracovat téma co nejkomplexněji a zvolí obsáhlé téma, které není schopen zpracovat, i s ohledem na rozsah práce a nakonec není řádně zpracováno žádné téma.

2. Doporučuje se, pokud je společnost větší, rozčlenit ji na jednotlivé SBUs a řešit konkrétní téma pro danou SBU, a to i hlediska co nejvyšší efektivnosti následných závěrů a doporučení. Pokud se jedná o malou firmu, takové členění zřejmě nebude nutné, ale u větších firem je tento postup žádoucí.

3. Musíme pamatovat na to, žeMBA práce musí být orientována hlavně na řešení praktického problému, od tohoto je specifikum této práce. Samozřejmě MBA práce by měla obsahovat nějaký teoretický rámec řešení, ale vzájemný poměr teoretické a praktické části MBA práce by měl být tak 70:30 pro praktickou a návrhovou část MBA práce.

4. Pokud pracujete s firemními daty, které je možné označit, že jsou citlivé povahy nebo mají obchodní význam, je vždy žádoucí, aby byly data nebo názvy vhodným způsobem změneny, a to takovým způsobem, aby byl zachován trend nebo význam a účel, který sledujeme, a který chceme prezentovat.

5. Optimální je, když výstupy a doporučení MBA práce mají praktický význam. Pokud je student sám vlatníkem firmy nebo pracuje v manažerské pozici ve firmě, je vždy vhodné řešit nějaký vlastní, existující praktický problém, jednak s ohledem jeho následné praktické aplikace a jednak z hlediska vhodného propojení studia a praxe studenta.

6. Doporučujeme téma MBA práce pravidelně konzultovat s lektorem daného MBA modulu. Minimálně v rozsahu schválení tématu MBA práce a následně také alespoň rámcový náhled na hrubou, předfinální verzi práce. Vyhnete se tak nedorozuměním a zejména pak negativnímu hodnocení práce nebo jejímu vrácení k přepracování.

MBA práce by měla z hlediska struktury obsahovat obecně tyto náležitosti, které se ale mohou lišit podle požadavků jednotlivých vysokých škol:

1. Úvod, metodika, cíle MBA práce, které sledujeme a chceme řešit

2. Teoretická část, pojednání o problému v teoretické rovině

3. Praktická nebo analytická část, která se zabývá řešeným problémem v prostředí konkrétní firmy

4. Návrhová část nebo formulace doporučení a závěrů pro praxi dané firmy

5. Závěr

Případně také seznam použitých zdrojů nebo přílohy, které se mohou vztahovat ke konkrétním kapitolám MBA práce.

O jednotlivých částech MBA práce a jejich charakteristice budeme pojednávat v dalších částech tohoto blogu.